මොළයද – හදවතද?

‘අධ්‍යාපනය’ වනාහි මොළයේ මෙන්ම හදවතේද පුබුදුවීමකි යන්න යම් තාක් කල් අමතක කරයිද, ඒ තාක් කල් ආත්මාර්ථකාමී බව මුල් කරගත් ආශාව, කෲරකම, භය, දූෂණය ආදිය මෙලොව රජ කරයි. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ඔබට ජීවිකාව උපයාගැනීමට උපකාරවත් වෙයි. එහෙත් එය ඔබට ජීවත් වන්නේ කෙසේද කියා උගන්වන්නේ නැහැ…

ඉගෙනීමෙහි සමත් වන්නේ දැනුමෙහි නැංගුරම් නොවැටුණ, තමා නොදන්නා බව හඟින නිරහංකාර සිතය. “මම එකක් දනිමි, මම නොදන්නා බව මම හොඳින්ම දනිමි”
-සොක්‍රටීස්-