නිලූ ටනාෂා HOT PHOTOS ….

නිලූ ටනාෂා කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න සුරූපී, ජනප්‍රියතම නිරූපිකාවක්. ඇයට තියෙන්නේ මෝස්‌තර නිරූපනයටම ගැලපෙන සරාගී සිරුරක්. මේ තියෙන්නේ එයාගේ අලුත්ම photo shoot එකේ පින්තූර එකතුව.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *