ඔබ ගන්න සෑම හුස්මක් ගානේ, ජීවිතය විඳින්න! ජිවත් වෙන්න! ඔබගේ මරණයට කලින් මැරෙන්න එපා…(Video)

ඔබ ගන්න සෑම හුස්මක් ගානේ, ජීවිතය විඳින්න! ජිවත් වෙන්න!

ඔබගේ මරණයට කලින් මැරෙන්න එපා. අපි හැමෝම මැරෙනවා.

අපි මේ එකම දින චර්යාවක් අවුරුදු 75 පුරාවට ගෙවනවා, ඒකට කියනවා ජිවතය කියලා. නෑ! ඒක නෙවෙයි ජීවිතය. ඔබ තවම හිතනවා නම් ඔබව මෙතැනට එවලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා, තාමත් මෙතැනට ආවේ ඇයි කියන සංකල්පයත් එක්ක තාමත් ගැටෙනවානම් ඔබ තාමත් ජීවත් වෙලා නෑ. ඔබ අමාරුවෙන් වැඩ කරනවා, සල්ලි හම්බ කරනවා, එක ඔයා කරන්නේ ඔය වෙනුවෙන්මයි. ඒක නෙවෙයි ජීවිතය.

ඔයා එලියට යන්න, ඔයාගේ උදව් ඕනේ අයව හොයන්න, එයාලගේ ජිවිත ලස්සන කරන්න. ඔය ස්පොන්ජ් එකක් වෙන්න සියලුම ඍණාත්මක දේ උරාගන්න , ඔයා ධනාත්මකත්වය විහිදුවන පුද්ගලයෙක් වෙන්න. ඔය තේරුම් ගන්නකොට ඔය නිසා තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතය ලස්සන වෙලා කියලා, ඔයා නිසා මේ කෙනා ජීවිතය අත්හැරියේ නෑ කියලා, ඒක තමයි දවස ඔයා ඇත්තටම ජිවත් වෙන ඔයාගේ ජීවිතය උපරිමයට ජිවත් වෙන්න.

ඔබ ඔබවම පිළිගන්න. ඔබට කරුණාවන්ත වෙන්න! ඔබට කරුණාවන්ත වෙන්න!! මම අයෙමත් කියනවා ඔබ ඔබටම කරුණාවන්ත වෙන්න!!! එතකොට තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන යටත් කරුණාවන්ත වෙන්න. ඔයාට ආදරය කරන්න, ඒ ආදරය පතුරවන්න. ජිවතය අමාරු වෙයි, දුක් ගැහැට තියෙයි, ඔබව පරික්ෂ කරයි, එත් එකෙන් වෙන්නේ ඔයාව තවත් ශක්තිමත් වෙන එකයි. කවදාවත් අතහරින්න එපා. සැබෑ සතුට මුදල්, සාර්ථකත්වය, කීර්තිය මත රඳා තියෙන්නේ නෑ. මට මේ හැමදේම තියෙනවා එත් මට කවදාවත් මේවා ඕන උනේ නෑ. සැබෑ සතුට තියෙන්නේ කෘතඥතාව මතයි. ඉතින් ස්තුතිවන්ත වෙන්න, ජිවත් වෙන්න, හැම මොහොතකම ජිවත් වෙන්න.

ස්තුතියි හැමෝටම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *