මේ පාර ඡන්දය දාන්නෙ මෙහෙමයි (Video)

හෙට දිනට එනම් 2018.02.10 දිනට යෙදී ඇති පළාත් පාළන මැතිවරණයේදී ඔබගේ ඡන්දය භාවිතා කරන ආකාරය ගැන දැනුවත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිර්මානය කර බෙදාගරින වීඩියෝව ඔබගේ දැන ගැනීම පිණිස පහතින්,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *