ගාමිණී දිසානායක 76 වැනි ජන්ම දින සැමරුම අදයි

ඉඩම් සංවර්ධන හා මහවැලි සංවර්ධන, වැවිලි කර්මාන්ත හිටපු අමාත්‍ය 1994 වසරේ ජනාධිපති අපේක්‍ෂක ගාමිණී දිසානායක මහතාගේ 76 වැනි ජන්ම දින

Read more