සිඳු-පොඩි සාදු-සරණ ටෙලි තිරය මත උපැද්දවූ සමන් එදිරිමුණි

සමන් එදිරිමුණි පුවත්පත් තීරු ලිපි රචකයකු ලෙස නම ප්‍රකට වූ අයෙකි. එමෙන්ම ගුවන් විදුලි නාට්‍ය කිහිපයක්ම එදිරි අතින් රචනා විය.

Read more