කුණුගොඩවල් නිසා තැවෙන ඔබට වටිනා උපදෙස් කිහිපයක්.

අද දවසේ ලංකාවේ අපි මුහුණ දෙන ඉතාම අර්බුදකාරි ප්‍රශ්ණයක් වුණ ඩෙංගු උවදුරට, පරිසරයට අප අපරීක්ෂාකාරිව සිදු කරන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම්ද

Read more