යශෝදරාවත අලුත් කියවීමක

මෙරට සිංහල බෞද්ධ සාහිත්‍යයේදී යශෝදරාවතට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී තැනක්. සියලු සත්වයින් අනන්ත වූ සසර පුරාවට විඳින්නා වූ දුකින් එතෙර කිරීමේ උතුම්

Read more