මහාවංශය සරල සිංහලෙන් – 03 ෴ බුදුන්වහන්සේ කැලණියට වැඩම කළ හැටි

01 වැනි පරිච්ඡේදය – 03 වැනි කොටස නාගදීප ආගමනයෙන් තුන් අවුරුද්දකට පස්සෙ මණිඅක්ඛික නා රජතුමා බුදුන්වහන්සේ ඇතුලු මහ සඟ පිරිවරට

Read more