මිහිඳු හිමියන් සීමාව වෙන්කළ මහා විහාරයේ අලුත් කැණීම්

රුවන්මැලිසෑය ඉදිරිපිට සිදු කරන ලද කැණිමකදි හමු වූ ගොඩනැගිලි අවශේෂ තුනක් පිළබඳ පසු ගියදා පුරාවිදයා ක්ෂෙත්‍රයේ අවධානය යොමු විය. මධ්‍යම

Read more