එංගලන්ත රජ පවුලේ දරුවන්ට Mobile Phone තහනම් ඇයි කියල දන්නවද?

ජංගම දුරකථනයක් හෝ ටැබ් එකක් අතට දුන්න ගමන් අද කාලේ හැදෙන බොහෝ දරුවන් නළවා ගන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවන්ට බත් කවද්දී

Read more