ගායක – ගායිකාවන්ට විශ්‍රාම වැටුප් පිරිනැමේ

දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති දේශීය සංගීත ක්ෂේත්‍රය තුළ හෙළ ගායක – ගායිකාවන් වෙනුවෙන්, මෙතෙක් බිහිවූ කිසිදු කලා සංගමයකට ඉටු කිරීමට නොහැකි

Read more