” ආසියාවෙ කලු සිංහයා “

“Mister Atlas 2017 ” වෙනුවෙන් කිරුළු පළඳින්න ලංකාව වෙනුවෙන් නියෝජනයක් දුන්න ලූෂන් පුෂ්පරාජ් ලෝකයෙන්ම හතරවෙනියා විදියට තේරී පත්වුණා. එ් වෙලාවෙ

Read more