ගරුඩ ගල්

බොහෝ දෙනෙක් අහලවත් නැති නුවරඑළිය – රාගල – මන්ත්‍රී තැන්න ඩෝරාව පාරෙන් හරි වලපනේ රුපහ මාර්ගයේ පන්ඩිතයාගේ කුඹුර පාරෙන් ආවම මෙතැනට ලගාවිය

Read more