පවනට සැලෙනා… දොඹ මල් සුවඳින්.. ආදර හසරැලි මුවට නැගෙයිදෝ

පවනට සැලෙනා දොඹ මල් සුවඳින් ආදර හසරැලි මුවට නැගෙයිදෝ සවනට කොඳුරා පවසන වදනින් ආදර හැඟුමන් සිතට දැනෙයිදෝ… මල් ඇතිරුණු ඒ සුව යහනේ

Read more