ගිනි මලක් පිපුණාය දොරකඩ… වරක් නොව තව වතාවක්

ගිනි මලක් පිපුණාය දොරකඩ වරක් නොව තව වතාවක් සඳක් සේ දිළිසුණා පුරපස පිපුණි දොරකඩ රන් මලක් මදහසක් දිලිසීය මුව අග නිමේෂයකට

Read more