ඇදහිය නොහැකි ගුණ දෙන පොල් වතුර හා පොල්තෙල්

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් පොල් වතුර බොන්නට කැමතිද ඇසුවොත් පොල් වතුර බීමෙන් ‘මෝඩ වෙනවා’ යැයි කියන අය ද තවමත් අපට සමාජයේ මුණ

Read more