මේක්‌ අප් කිරීමට ආලේපන නිවැරදිව තෝරා ගන්නේ කෙසේද..?

රූපලාවන්‍ය ගැන කතාබහ කිරීමේදී මේක්‌අප් කිරීම සඳහා භාවිතා වන ආලේපන වර්ගවලට ඉහළ තැනක්‌ හිමිව ඇති බවක්‌ පෙනෙන්නට තිබෙනවා. එනම් Colour

Read more