රස්සාව ලොකුද පොඩිද නෑ කරන රස්සාවට ගරු කරන හැටි මනිරත්නම් ගෙන් ඉගෙන ගමු…

කොළඹ නගරයට යන එන ඔබට නම් නිතර ඇසෙන සයිඩ් සයිඩ් හෝ සයිඩේ සයිඩේ කියල හෙන හයියෙන් ඇහෙන වචන අරුමයක් නෙමේ

Read more