අමරණීයත්වය ගැන – බර්ට්‍රන්ඩ් රසල්

ආගම පවතින්නේ ඇයි?  “යහපත් ජීවිතයක්” යන්නෙහි සැබෑ අරුත කුමක්ද? මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරකම් වලදී, සන්තුෂ්ටියට හේතුවන බලවේගත් දුක්ඛිතභාවයට හේතුවන බලවේගත් ක්‍රියාත්මක වන

Read more