කොල්ලුපිටිය චීන හෝටයක ශීතකරණයක් ඇතුලෙ කබැල්ලාවෙක් පණපිටින්

පොලිස් හදිසි ඇමැතුම් අංශය (119) වෙත ලැබුණු තොරතුරක් මත කොල්ලුපිටිය වාලුකාරාම පාරේ පිහිටි චීන අවන්හලක අධි ශිතකරණයේ පණ පිටින් කැබැල්ලෑවකු දමා

Read more