අවුරුදු තිස්දාහකට කලින් හිටි මිනිසුන් ඇඳපු චිත්‍ර තියෙන කුරුල්ලන්ගල

බදුල්ලේ සිට ඇල්ල මාර්ගයේ ගමන් කරන විට හමුවන කරඳගොල්ල ගම් පියසේ වනගත පෙදෙසක මෙම කුරුල්ලන්ගල පිහිටයි. රාවණා ඇල්ල අසල සිට

Read more