ලන්ඩ­න­යෙන් මතු වූ ඊජිප්තු කුම­රි­ය­කගේ වෛරය..

කුතුහලය, ත්‍රාසය මෙන් ම කිති කැවුණු රසික මනස ප්‍රකම්පනය කරන සිතුවම්පට මාලා නිෂ්පාදනයට ‘යුනිවර්සල් පික්චර්ස්’ බෙදා හරින්නන් ලෝ ප්‍රකටය. ඔවුනගේ

Read more