දෙරණ සිනමා සම්මාන උළෙලේ කෙටි සහ වෘත්තාන්ත සිනමාපට වෙනුවෙන් අයඳුම් පත් භාරගැනේ

සිව්වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන දෙරණ සිනමා සම්මාන උළෙල 2016 ට සමගාමීව පවත්වනු ලබන “Derana Cinema of Tomorrow “ සම්මාන

Read more